I. Предмет

Чл. 1. Тези Общи условия регулират отношенията между „DryClean.bg“, наричан за краткост „Доставчик“, собственик на сайта за услуги в сферата на химическото чистене DryClean.bg, и неговите ползватели/клиенти, наричани за краткост „Ползватели“.

II. Информация за Доставчика

Чл. 2. Данни за Доставчика:

  • Наименование: DryClean
  • Адрес за дейност: жк Лагера, ул. Хайдушка поляна 3
  • Контактни данни: 0877 771 775

III. Общи разпоредби

Чл. 3. Сайтът функционира в съответствие с тези Общи условия.

Чл. 4. Доставчикът не гарантира постоянното функциониране на сайта.

Чл. 5. Доставчикът може да променя сайта по всяко време.

IV. Характеристики и Използване на сайта

Чл. 7. Основни характеристики на услугите в сайта:

  • Информация за услугите, предложения и контакти.
  • Възможност за обаждане и изпращане на запитвания.
  • Интеграция с Google карта.
  • Минимална сума за поръчка.

V. Технически стъпки за сключване на договор

Чл. 13. Потребителят избира услуги и изпълнява стъпки за поръчка и плащане.

VI. Отказ от договор

Чл. 16. Потребителят има право на отказ от услуга до 24 часа преди извършването й.

VII. Права върху интелектуална собственост

Чл. 19. Всички материали на сайта са интелектуална собственост на Доставчика.

VIII. Други условия

Чл. 21. Доставчикът попада в обхвата на Орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

Чл. 25. Промените в Общите условия влизат в сила незабавно и без уведомление.

IX. Защита на лични данни

Чл. 26. Доставчикът се ангажира да защитава личните данни на Ползвателите в съответствие със законовите изисквания.

Чл. 27. Личните данни се обработват за целите на предоставяне на услугите и комуникацията с Ползвателите.

X. Ограничение на отговорността

Чл. 28. Доставчикът не носи отговорност за вреди, пряко или косвено причинени от използването на сайта и услугите.

Чл. 29. Доставчикът не носи отговорност за външни връзки и съдържание, публикувано от трети страни на сайта.

XI. Прекратяване на услугите

Чл. 30. Доставчикът може да прекрати предоставянето на услугите при нарушение на Условията от страна на Ползвателите.

Чл. 31. Ползвателите могат да прекратят своето ползване на услугите по всяко време.

XII. Заключителни разпоредби

Чл. 32. В случай на спор, страните се стремят към разрешаване по взаимно съгласие.

Чл. 33. За неуредени в тези Условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Чл. 34. Тези Общи условия са валидни от датата на тяхното публикуване на сайта.

XIII. Промоции и отстъпки

Чл. 13. Доставчикът може да предлага промоции и отстъпки, които се регулират от специфични условия, обявени на сайта.

Чл. 14. Ползвателите могат да участват в промоциите съгласно обявените условия и в установения срок.

XIV. Отговорности на Ползвателите

Чл. 15. Ползвателите са задължени да предоставят точна и актуална информация при извършване на поръчки.

Чл. 16. Ползвателите се задължават да не използват сайта за незаконни цели или дейности, които нарушават правата на трети лица.

XV. Промени в услугите

Чл. 17. Доставчикът има право да променя характеристиките на предлаганите услуги по всяко време.

Чл. 18. При значителни промени в услугите, Доставчикът информира Ползвателите чрез сайта или електронна поща.

XVI. Рекламации

Чл. 19. Ползвателите имат право на рекламация при несъответствие на предоставените услуги с обявените характеристики.

Чл. 20. Рекламациите се подават в писмен вид в установения срок и се обработват от Доставчика в съответствие с действащото законодателство.

XVII. Изменение на Общите условия

Чл. 21. Доставчикът има право да изменя настоящите Общи условия по всяко време.

Чл. 22. Измененията влизат в сила след публикуването им на сайта и са задължителни за всички Ползватели от датата на тяхното обнародване.

XVIII. Право на достъп до сайта

Чл. 23. Доставчикът гарантира достъп до сайта за Ползвателите в рамките на техническите възможности и без предварително уведомление за временни прекъсвания.

XIX. Връзка с Ползвателите

Чл. 24. Доставчикът поддържа комуникация с Ползвателите чрез предоставените от тях контактни данни.

XX. Заключителни положения

Чл. 25. Всички спорове, произтичащи от настоящите Условия или свързани с тях, се решават по мирен път или се отнасят към компетентния съд.

Чл. 26. Тези Общи условия влизат в сила от момента на тяхното публикуване на сайта и са достъпни за всички Ползватели.

XXI. Конфиденциалност

Чл. 21.1. Доставчикът се ангажира да пази в тайна всичка конфиденциална информация, получена от Ползвателите.

Чл. 21.2. Конфиденциалната информация включва лични данни, информация за поръчки и плащания.

Чл. 21.3. Информацията се използва единствено за целите на предоставянето на услуги и вътрешно управление.

XXII. Право на информация

Чл. 22.1. Ползвателите имат право на достъп до информация относно условията, характеристиките и цените на услугите.

Чл. 22.2. Информацията се предоставя ясно и разбираемо на сайта. Чл. 22.3. Ползвателите могат да запитват допълнителна информация чрез контактните канали на сайта.

XXIII. Изпълнение на услугата

Чл. 23.1. Услугите се изпълняват в сроковете, обявени на сайта или договорени индивидуално.

Чл. 23.2. В случай на забавяне, Доставчикът информира Ползвателя и предоставя възможност за отказ от услугата или промяна на срока.

Чл. 23.3. Доставчикът не носи отговорност за забавяне поради фактори извън неговия контрол.

XXIV. Възражения и жалби

Чл. 24.1. Ползвателите могат да подават възражения и жалби относно услугите в срок до 14 дни от датата на извършване.

Чл. 24.2. Възраженията и жалбите се разглеждат в срок до 30 дни от тяхното получаване.

Чл. 24.3. Решението по жалбата се съобщава на Ползвателя по електронен път.

XXV. Промени в предоставянето на услуги

Чл. 25.1. Доставчикът може да прави промени в начина на предоставяне на услугите с цел подобряване на качеството.

Чл. 25.2. Промените не влияят на вече сключени договори, освен ако това не е изрично съгласувано с Ползвателя.

Чл. 25.3. Информация за промените се публикува на сайта.

XXVI. Права и задължения на Доставчика

Чл. 26.1. Доставчикът е задължен да предоставя услугите в съответствие с Общите условия.

Чл. 26.2. Доставчикът има право да откаже предоставянето на услуга при подозрение за незаконна дейност от страна на Ползвателя.

Чл. 26.3. Доставчикът има право да събира и обработва данни необходими за изпълнението на услугите.

XXVII. Права и задължения на Ползвателите

Чл. 27.1. Ползвателите са задължени да предоставят точна и пълна информация при поръчка на услуги.

Чл. 27.2. Ползвателите имат право на получаване на услугите в съответствие с обявените характеристики и цени.

Чл. 27.3. Ползвателите са задължени да спазват правилата за ползване на сайта и услугите.

XXVIII. Действие на условията

Чл. 28.1. Тези Общи условия са валидни от момента на тяхното публикуване на сайта.

Чл. 28.2. Всеки Ползвател е задължен да се запознае с условията преди ползването на услугите.

Чл. 28.3. Използването на услугите предполага пълно и безусловно съгласие с Общите условия.

XXIX. Изключения и ограничения

Чл. 29.1. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от форсмажорни обстоятелства.

Чл. 29.2. Отговорността на Доставчика е ограничена до директно причинени вреди и не включва пропуснати ползи или косвени вреди.

Чл. 29.3. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от трети страни или незаконно използване на услугите.

XXX. Приложимо право и съдебна компетентност

Чл. 30.1. За всички въпроси, неуредени в тези Общи условия, се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Чл. 30.2. Всички спорове, свързани с тези Общи условия, подлежат на разглеждане от компетентните съдилища в България.

Чл. 30.3. Споровете се разглеждат в съответствие с принципите на справедливост и добросъвестност.

Обади се сега