I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящата Политика за личните данни, наричана по-долу за краткост „Политика за личните данни“, е предназначена за регулиране на отношенията при обработката на лични данни между „DryClean.bg“ ЕООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, собственик на интернет страницата , наричана по-долу за краткост „Интернет страница“ и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“, на Интернет страницата, във връзка с използването от Ползвателя на Интернет страницата DryClean.bg, предлагаща услуги за професионално химическо чистене в София.

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация относно Доставчика:

  1. Наименование: „DryClean.bg“ ЕООД
  2. Данни за кореспонденция: [жк Лагера, ул. Хайдушка поляна 3, 0877 771 775, info@dryclean.bg]

III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 3. (1) Доставчикът, чрез Интернет страницата, събира, съхранява и обработва лични данни на Ползвателите само във връзка със своята дейност, съобразено с изискванията на приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България.

(2) Личните данни на Ползвателя могат да бъдат ползвани за удостоверяване и извършване на комуникация при направени запитвания или генерирани кандидатури за работа, предоставяне на рекламно съдържание адаптирано спрямо интересите на Ползвателя, изпращане на Бюлетин в случай, че Ползвателя е предоставил съгласието си за получаване на такъв, статистически информация за ползване на Интернет страницата, защита на информационната сигурност на Интернет страницата, счетоводни цели във връзка с ползване услугите на Доставчика, Обезпечаване предоставянето на услугите на Доставчика.

(3) Доставчикът не ползва и не обработва лични данни на Ползвателя, които дават информация за расов или етнически произход, които са свързани със здравето, сексуалния живот, човешкия геном на Ползвателя, които са свързани с политически, религиозни, философски убеждения или участия.

(4) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно действащото законодателство в Република България, включително Закона за защита на личните данни.

Чл. 4. Интернет страницата използва бисквитки (cookies), като вида, целите и условията за използването им са посочени в Политиката за бисквитки, с която чрез използването на Интернет страницата Ползвателят се съгласява.

Чл. 5. С използването на Интернет страницата Получателят се съгласява изрично, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно настоящите Общите условия.

Чл. 6. Доставчикът не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която Интернет страницата събира през посещенията на Ползвателя, освен когато това се изисква съгласно приложимото законодателство и/или от надлежен орган, упълномощен по закон, но винаги при спазване на действащото законодателство в Република България.

IV. ПРАВА НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

Чл. 7. Всеки Ползвател има право да получава информация относно обработката на своите лични данни от страна на Доставчика, включително достъп до данните и информация за тяхното източник, целите на обработката, категориите получатели, на които данните се разкриват, както и за предвидените срокове за съхранение на данните.

Чл. 8. Ползвателят има право да поиска от Доставчика коригиране на неточни лични данни, свързани с него, както и да допълва непълни данни.

Чл. 9. В случай че личните данни не се обработват законосъобразно, Ползвателят има право да поиска от Доставчика изтриването на личните данни, свързани с него.

Чл. 10. Ползвателят има право да възрази срещу обработката на своите лични данни от Доставчика по причини, свързани с неговите конкретни обстоятелства.

V. ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 11. Доставчикът може да предава лични данни на Ползвателя на трети лица само в случаите, предвидени в закона и при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Чл. 12. При предаване на лични данни на трети лица, Доставчикът гарантира, че тези лица предприемат съответните мерки за защита на личните данни, съгласно действащото законодателство.

VI. СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 13. Доставчикът предприема всички необходими технически и организационни мерки за защита на личните данни от неправомерен достъп, случайно загубване, изменение, неразрешено разкриване или други форми на незаконосъобразна обработка.

Чл. 14. Във връзка със защитата на личните данни, Доставчикът периодично преглежда и актуализира своите процедури и технологии за сигурност, за да осигури съответствие с най-новите стандарти и практики в областта.

VII. СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 15. Личните данни, събирани и обработвани от Доставчика, се съхраняват за период, необходим за изпълнение на целите, за които са събрани, или за спазване на приложимите законови изисквания.

Чл. 16. След изтичане на срока за съхранение, личните данни се изтриват или анонимизират, така че да не могат да бъдат свързани с конкретен Ползвател.

VIII. ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ И ЖАЛБИ

Чл. 17. Ползвателят има право да възрази по всяко време срещу обработката на своите лични данни от страна на Доставчика, включително за целите на директен маркетинг.

Чл. 18. Ползвателят има право да подава жалба до надзорния орган по защита на личните данни в Република България, ако смята, че обработката на неговите лични данни нарушава приложимото законодателство.

IX. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКАТА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 19. Доставчикът си запазва правото да прави изменения в настоящата Политика за личните данни по всяко време, като такива изменения ще бъдат публикувани на Интернет страницата.

Чл. 20. Ползвателят е отговорен за редовното преглеждане на Политиката за личните данни, за да бъде информиран за всички актуализации или промени.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. Всички спорове, свързани с обработката на лични данни, се разрешават съгласно приложимото законодателство в Република България.

Чл. 22. Настоящата Политика за личните данни е съгласувана с действащото законодателство в Република България и всички промени в законодателството, които влияят върху обработката на лични данни, ще бъдат отразени в Политиката в съответствие с изискванията на закона.

XI. ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. Ползвателят има право да поиска от Доставчика достъп до личните данни, които се обработват за него, включително копие от тези данни.

Чл. 24. Доставчикът предоставя информация на Ползвателя за обработваните лични данни в разумен срок от датата на постъпване на искането.

XII. ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ

Чл. 25. Ползвателят има право да получи личните данни, които е предоставил на Доставчика, в структуриран, широко използван и машиночитаем формат, както и да ги предаде на друг администратор без препятствия от страна на Доставчика.

Чл. 26. При поискване от Ползвателя, Доставчикът може да предаде личните данни директно на друг администратор, ако това е технически осъществимо.

XIII. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА МАРКЕТИНГОВИ ЦЕЛИ

Чл. 27. Доставчикът може да използва личните данни на Ползвателя за директен маркетинг, включително за предлагане на своите продукти и услуги, само ако Ползвателят е дал изричното си съгласие за това.

Чл. 28. Ползвателят може по всяко време да оттегли своето съгласие за обработка на личните данни за маркетингови цели.

XIV. АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И ПРОФИЛИРАНЕ

Чл. 29. Доставчикът не използва личните данни на Ползвателя за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, освен ако Ползвателят не е дал изричното си съгласие за такава обработка.

Чл. 30. Ползвателят има право да получи информация относно логиката, значимостта и предвидените последици от автоматизираното вземане на решения, включително профилиране.

XV. ОБРАБОТКА НА ОСОБЕНИ КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 31. Доставчикът не обработва особени категории лични данни, освен ако това не е изрично разрешено от закона или Ползвателят не е дал изричното си съгласие за такава обработка.

Чл. 32. Особени категории лични данни включват данни, които разкриват расов или етнически произход, политически убеждения, религиозни или философски възгледи, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни относно здравето или данни относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на лицето.

XVI. СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 33. В случай на нарушение на сигурността на личните данни, което може да доведе до висок риск за правата и свободите на Ползвателите, Доставчикът незабавно информира Ползвателите за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Чл. 34. Доставчикът също информира компетентния надзорен орган в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.

XVII. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

Чл. 35. Доставчикът осигурява редовно обучение на своите служители относно най-добрите практики за защита на личните данни и съответствието с приложимото законодателство.

Чл. 36. Всички служители на Доставчика са длъжни да спазват конфиденциалността на личните данни, които обработват, и да не разкриват или използват тези данни за нерегламентирани цели.

XVIII. ВРЪЗКИ С ТРЕТИ СТРАНИ

Чл. 37. Политиката за личните данни се отнася само за обработването на лични данни от Доставчика. В случай че Интернет страницата съдържа връзки към други сайтове, Доставчикът не носи отговорност за практиките по защита на личните данни или съдържанието на тези сайтове.

Чл. 38. Ползвателите се насърчават да преглеждат политиките за лични данни на всяка трета страна, преди да предоставят свои лични данни.

XIX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Чл. 39. Ползвателите имат допълнителни права съгласно приложимото законодателство, включително правото на забвение, правото на ограничение на обработката и правото на възражение срещу профилиране.

Чл. 40. Доставчикът информира Ползвателите за техните права и процедурите за тяхното упражняване в съответствие с приложимото законодателство.

Обади се сега